God og rummelig arena for dansk amatøarkæologi

© Villy Falk

Artikel nr. 20.


Arkæologien har godt tag i danskerne. Enhver by med respekt for sig selv har en arkæologiforening eller en arkæologigruppe, de kulturhistoriske museers besøgstal er stigende, og mange mennesker lægger vejen forbi oldtidsminder, når turen går ud i det blå. For 10 år siden etableredes den landsdækkende forening SDA (Sammenslutningen af danske amatørarkæologer), som i dag har knap 2000 medlemmer. SDA har igennem årene vist sig initiativrig og levedygtig og udgiver et glimrende medlemsblad Arkæologi for alle. Vigtigst er måske SDA's samarbejde med de professionelle arkæologer, der bl.a. indebærer, at mange amatører hvert år har mulighed for at deltage i arkæologiske udgravninger. Villy Falk, som har skrevet artiklen, er formand for SDA.


Redaktør og ansvarshavende: Rud Kjems.

rudkjems@gmail.com

10 ÅRS JUBILÆUM I ÅR 2000

Sammenslutningen af danske amatørarkæologer, SDA, kan i år fejre sit første runde jubilæum - 10 år i arkæologiens tjeneste. Amatørarkæologien i Danmark har lange og stolte traditioner. Ja, faktisk skylder dansk arkæologi amatører med interesse for fortiden og med visioner, at arkæologien opstod som fag og videnskabsgren.

SDA's START

Skaberen og grundlæggeren af SDA, Eigil Nikolajsen, startede allerede førend 1990 med at undersøge og kortlægge, hvad der fandtes i Danmark af lokale amatørarkæologiske grupper og foreninger. Dette at skabe en arkæologisk landsforening har været forsøgt flere gange, men med vekslende held. I hvert fald er det første gang, at der nu er grund til fejre et jubilæum. SDA var så heldig, at den første formand, Eluf Lyngbak, besad gode formandsevner og samtidig forstod at skabe bladet SDA-Nyt (nu: Arkæologi for alle), som er foreningens primære kontaktflade og talerør til de 1500-2000 personer, som spændt sidder i de mange foreninger og venter på næste nummer af bladet. SDA-Nyt har lært meget af tidsskriftet SKALK, men adskiller sig fra sidstnævnte ved at være skrevet i størst muligt omfang af amatører for amatører, samt ved en mere direkte dialog med medlemmerne, som opfordres til at bidrage med erfaringer og oplevelser fra den amatørarkæologiske front.

SDA's MEDLEMMER

Foreningen SDA blev grundlagt som arkæologiforeningernes og arkæologigruppernes forening. Men det viste sig hurtigt, at der også var en flok "frie fugle", som gerne ville være med i SDA, men som ikke umiddelbart havde nogen forening i nærheden, der kunne formidle et medlemskab. Som medlemstype udgør disse "frie fugle" nu det største antal medlemmer i SDA. En tredje betydningsfuld medlemsgruppe er museer med et arkæologisk ansvar. SDA har nu mere end 50% af disse museer som medlem. En sidste gruppe er højskoler og institutioner, som er den mindste gruppe i antal, men med meget stor betydning for SDA.

SDA's bestyrelse

Fra venstre mod højre: John Petersen, Bent Pedersen, Niels B. Thomsen, Jane Kjærgård Andresen, Villy Falk, Torben Jessen, Birthe Højmark Jensen, Erling M. Nielsen og Alan Tomlinson. Fraværende : Hans Dal. (Foto: © SDA)

 

 

 

 

 

 

 

AKTIV KONTAKT MELLEM AMATØRER OG PROFESSIONELLE

Som fænomen er SDA vel et typisk udslag af dansk foreningskultur, men uden en enorm velvilje og direkte praktisk støtte fra den professionelle arkæologiske verden, var SDA ikke blevet det, foreningen er i dag. Helt fra rigsantikvaren og ud til lokalmuseerne, fra forskningsinstitutter og til uddannelsesinstitutioner nyder SDA en udpræget goodwill og får megen positiv støtte. Velviljen fra de professionelle er typisk kommet til udfoldelse omkring temadage og årsmøder, hvor alle beredvilligt er mødt op og har øst ud af netop den viden, som har været efterspurgt i forbindelse med arrangementet. Til gengæld udgør vi amatører det arbejdshold, som gerne stiller op, når der kaldes på os. Dette sker som oftest i forbindelse med henvendelser fra lokalmuseerne, som mangler arbejdskraft til rekognosceringer eller undtagelsesvis haste- eller nødudgravninger med efterfølgende fundregistreringer. Kombinationen af amatør og professionel er ofte frugtbar og muliggør et af foreningens karakteristika, nemlig at SDA er stedet, hvor arkæologisk interesserede mødes og udveksler viden og venskab.

ÅRETS ARKÆOLOG

SDA udnævner hvert år en person til Årets Arkæolog. Det tilstræbes at hædre en person, som har fremmet udbredelsen og forståelsen for arkæologi og historie. Prisen uddeles på foreningens årsmøde i juni og består af et stort keramikfad med prismodtagerens navn samt et diplom. Indtil dato har tre amatørarkæologer, to professionelle arkæologer, to historikere, to tegnere samt en journalist været blandt prismodtagerne.

Årets arkæolog

SDA's første formand Eluf Lyngbak blev på årsmødet den 17. juni i år hædret som Årets Arkæolog. Her er han samme dag fotograferet med sin hustru Jytte med de ydre tegn på værdigheden - diplomet og det smukke keramikfad. (Foto: © SDA)

 

 

 

 

 

 

 

 

SDA på nettet

SDA's hjemmeside kan man finde alle relevante oplysninger om foreningen samt en udmærket linksamling, og SDA kan selvfølgelig kontaktes pr. e-mail.

SDA SOM FORLAG

Foreningen SDA har senest været på banen som udgiver af en række bøger. Dette sker bl.a. for at leve op til en af SDA' s formålsparagraffer, nemlig at højne amatørarkæologernes viden, etik og renommé. Senest er bogen "Ældre stenalder i sydlige Norden" af Axel Degn Johansson udgivet. Dette store værk har længe været en mangel indenfor dansk arkæologisk litteratur. Beviset herfor er det store antal bøger, som er solgt til de tre danske universiteter, som har arkæologi på læseplanen. Desuden er et betydeligt antal af bogen afsat i hele Norden. Tidligere er bogen "Operation Guldhorn - en håndbog i arkæologisk kortlægning", udgivet som SDA's hjertesag, til bevarelse af vor kulturelle arv. Senest er de professionelle kommet til med et supplerende tiltag kaldet "Kultur Arvs Kampagnen", eller slet og ret KAK. Der er gensidigt stor interesse for at forene disse to operationer, og fra SDA's side ønsker vi nu også at få de marinarkæologiske forhold inddraget i løsningerne. En helt ny bog "Ældre stenalder i Norden", er nu på vej. Og igen er Axel Degn Johansson forfatteren. Bogen omhandler ældre stenalder i hele Norden og har længe været efterspurgt af den arkæologiske verden. "Ældre stenalder i Norden" vil indeholde den nyeste forskning og litteratur samlet under ét. Værket henvender sig til personer med arkæologisk interesse i Danmark og de andre nordiske lande og vil blive givet som gave til alle, som er direkte medlem af SDA!

ARKÆOLOGI OG ETIK

Et vigtigt punkt har fra foreningens start været at medvirke til at højne amatørarkæologernes viden, etik og renommé. Lidt firkantet kan man måske sige, at viden uden etik er gold. Etik uden viden er blind. SDA gør et stort arbejde for at højne moralen ude blandt sine medlemmer. Som amatører er vi os særlig bevidst, at der lægges mærke til vores optræden, og at denne samtidig åbner døre for os til lokalbefolkningen. Amatørarkæologerne bliver hermed det uundværlige led mellem bunden og toppen, mellem menigmand og museer, som i mange henseender har vist sig ikke bare frugtbart, men direkte uundværligt.

Årsmødet 2000

SDA's årsmøde fandt sted på Moesgård den 17. juni med professor Henrik Thrane (billedet) som ordstyrer. På programmet var bl.a. et foredrag om menneskets historie af Peter K. A. Jensen, Århus, og Stine Wiell causerede om "historiens historie, museernes historie og amatørarkæologiens historie". (foto: © SDA)

HVOR GÅR SDA HEN?

Dette spørgsmål har været behandlet på specielle brainstorming møder, hvor SDA's ledelsesgruppe over en weekend debatterede i hvilken retning, vi helst ser, at SDA's udvikling går. Bølgerne gik højt, men vi fik afklaret væsentlige punkter, som gør os i stand til at arbejde konstruktivt videre. Nogle af SDA's satningsområder, som vil have topprioritet, er dels "Operation Guldhorn", dels marinarkæologien samt bladet SDA-Nyt, som fremover vil hedde Arkæologi for Alle. Den samfundsskabte udvikling truer i disse år vor arkæologiske arv i et omfang, som aldrig tidligere set. Derfor er det nødvendigt, at amatørerne går sammen med de professionelle arkæologer, således at en identifikation, afgrænsning og prioritering af de kulturhistoriske miljøer kan finde sted. Med hensyn til SDA's blad har vi ikke fundet stien, som bringer det ud på alle biblioteker. Vi inviterer og beder til at flere vil medvirke til, at amatørarkæologernes sammenslutning, der bygger helt på frivillig indsats og samtidig tjener et samfundsgavnligt formål, kan leve videre selv med stigende porto og andre nødvendige omkostninger. I SDA's ledelse arbejder vi hen på at forene en sund økonomi med en status som en stærk og samfundsgavnlig enhed både nationalt og internationalt, for herigennem at leve op til vort formål.


Artiklen stod oprindelig at læse i SDA's medlemsblad Arkæologi for alle, 10. årgang nr.1 - marts 2000.

KIK I ARKIVET!

Lyst til flere spændende artikler: Så KIK I ARKIVET!