ARKÆOASTRONOMI

- kultanlæg i Danmark -


FREDERIKSBORG AMT

81: Hesteskoformede stensætninger ved Hanebjerg. Mellem Vejby og Rågeleje ved Hanebjerg ses på et fællesareal to hellekister fra dolktid omgivet af en dobbelt randstenskæde. Hver kiste er yderligere omgivet af en hesteskoformet stenlægning.

82: Stenkredse i Bloustrød sogn. Ved Kettinge ses to stenkredse, der har rummet jernalderbegravelser. Begge kredse er lavet af hovedstore sten, indenfor hvilke en pakning af mindre sten ses. (DF: NØ-Sjælland/183)

83: Kvadratisk stensætning i Skævinge sogn. Lav kvadratisk høj omgivet af en stensætning.

84: Skibssætning ved Skibby. Øst for Skibby ses en skibssætning, en 14 m lang, aflang, lav jordhøjning med randsten. I vistsiden ses ni sidesten, mens østsidens sten delvis er jorddækkede. For hver ende står en stavnsten. Det er den eneste danske skibssætning, der er placeret ovenpå en høj, og nogle tolker den da også som en randstenskæde til en langdysse. (DF: NØ-Sjælland/92)

85: Stenrække ved Tibirke. Et par km syd for Tibirke ses et vejanlæg fra keltisk jernalder. En tre m bred stenbrolagt vej, kantet med store sten, fører over Ellemosen. Langs vejen, syd for denne, går en række sten, formodentlig en trædesti. (DF: NØ-Sjælland/21) (Besøgt den 9. juli 1996)

86: Stenkreds i Grønholt Hegn. I Grønholt Hegn øst for Hillerød ligger to langdysser, begge uden jordhøj eller kammer. På den sydlige findes en kreds af mindre sten indenfor randstenene. (DF: NØ-Sjælland/173)

138: Kulthus ved Sandagergård, Ferslev. I gasledningsforløbet til Kyndbyværket fandtes og undersøgtes et hidtil enestående kultanlæg fra yngre bronzealders per. IV, bestående af en firkantet stensætning sat af to rækker af store, runde sten med største mål mest mellem 0,2 og 0,5 m, orienteret næsten nøjagtigt N-S. Anlæggets indre mål var 16 x 4,5 m, dets ydre 18,5 x 7,5 m. Der var 0,7 m mellem de to stenrækker. Der fandtes ingen stolpehuller, hvad der dog kan skyldes, at anlægget er placeret på gammel muld, hvori fyldskifter ikke lod sig erkende. Inden for stenene, men ikke udenfor, et svagt kulturlag med lerkarskår og fragmenter af digler og støbeforme. Fundenes udbredelse (og tilknytning til anlægget), anlæggets form og dimensioner antyder, at der er tale om en eller anden form for hus. Nedgravet under det svage kulturlag tre urnegrave med samme datering (per. IV) som kulturlagets fund. Ca. 3 m S for det firkantede anlæg fandtes tæt ved hinanden fire helleristningssten med et billede af en hånd hvorover fire streger. Ca. 2,5 m vest for disse sten fandtes liggende en ca. 1,75 m lang og ca. 1 m bred tilspidset sten. Et stenspor viser, at den har stået op. På den modsatte side af helleristningstenene med samme afstand viste de knuste rester af en sten samt et stenspor, at der har været en bautasten af ganske lignende form og dimensioner. I eller lige op til husets gavl ud for helleristningsstenene fandtes et stenspor efter en lidt mindre sten. Der fandtes endvidere en stenrække, som fra området ved husets sydende løb sydpå. Den var 21 m lang og bestod af fem runde sten af hovedstørrelse og lidt større. Der var ca. tre m mellem stenene, dog et sted det dobbelte. Desværre var der ikke tid til en tilbundsgående undersøgelse af stenrækken, så det vides ikke, om stenrækken har strakt sig endnu længere mod syd. Ved undersøgelsen fremkom tillige et mindre antal urnegrave fra yngre førromersk jernalder. ( "Arkæologiske udgravninger i Danmark 1985"/Flemming Kaul: "Sandagergård. A Late Bronze Age Cultic Building with Rock Engravings and Menhirs frem Northern Zealand, Denmark" (Acta Archaeologica, vol. 56, 1985))